Onderhoudsverplichting verhuurder

Onderhoudsverplichting verhuurder De verhuurder dient het verhuurde zodanig te onderhouden dat het gehuurde blijft voldoen aan datgene wat de huurder mag verwachten voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Betekent dit nu dat alle reparaties voor rekening van de verhuurder komen en zo ja wat kan een huurder voor acties ondernemen teneinde de verhuurder te dwingen tot dit onderhoud. Sinds 2003 is de bescherming van de huurder ten aanzien van dit onderwerp verder aangescherpt.

Groot onderhoud.

Van de verhuurder mag worden verwacht dat hij al datgene doet wat nodig is om het gehuurde in dezelfde staat van onderhoud te laten blijven als waarin het verkeerde op het moment van verhuur, zoals:
 • Het schilderwerk van gemeenschappelijke trappenhuizen
 • Het onderhoud van gas-, water-, licht-, cv-, lift-, centrale antenne-, intercominstallatie en andere soortgelijke technische voorzieningen.
 • Het onderhoud van dakbedekking en goten
 • Verstoppingen in de hoofdriolering

Dit wordt ook wel "groot onderhoud" genoemd.

Nalatigheid van de huurder.

De verhuurder is ook verplicht onderhoud en reparaties te verrichten die normaliter voor rekening van de huurder zouden zijn, maar die noodzakelijk zijn geworden doordat de verhuurder nalatig is geweest.

Gevolgschade.

Als de verhuurder zijn onderhoudsplicht niet nakomt, is hij ook aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. Voorwaarde is wel dat de schade ook aan verhuurder valt toe te rekenen.

Mogelijkheden om onderhoud af te dwingen.

 • De huurder kan de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst inschakelen.
 • De huurder kan een gebrek laten herstellen en de kosten daarvan verhalen op de verhuurder.
 • De huurder kan naar de rechter stappen en nakoming van de huurovereenkomst eisen of huurvermindering vorderen die evenredig is aan de vermindering van het woongenot.
 • De rechter kan oordelen dat de verhuurder zijn onderhoudsverplichting voor een bepaalde datum moet nakomen, zo nodig op straffe van een dwangsom voor elke dag dat dit na die datum nog niet is gebeurd.
 • De huurder kan een ‘kortgedingprocedure’ beginnen tegen de verhuurder. Voordeel daarvan is dat de verhuurder kan worden verplicht op korte termijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Voorwaarde voor zo’n procedure is wel dat de huurder een ‘spoedeisend belang’ heeft.
 • De huurder kan huurverlaging aanvragen bij de huurcommissie, op grond van de zogeheten ‘gebrekenregeling’.

De gebrekenregeling.

Deze regeling stelt de huurcommissie in staat te besluiten tot een huurverlaging. Deze kan oplopen tot 20 procent van de wettelijke maximumhuur. De omvang van de huurverlaging hangt af van de ernst van de gebreken. De wetgever onderscheid A, B en C gebreken. Het is niet mogelijk om met de gebrekenregeling onderhoud af te dwingen. De huurverlagingsprocedure op grond van een ernstig onderhoudsgebrek bij de huurcommissie moet binnen zes maanden nadat een huurder zijn verhuurder heeft verzocht een gebrek te verhelpen worden gestart. Het verzoek tot huurverlaging moet worden ingediend bij het secretariaat van de huurcommissies. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van een formulier van de huurcommissie. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van de huurcommissies. De huurcommissie kan de huurprijs verlagen totdat de gebreken zijn verholpen door de verhuurder. Alleen gebreken die in de A-, B- en C-lijsten staan, leiden tot huurverlaging.

Lijsten van gebreken en tekortkomingen.

Gebreken en tekortkomingen op onderstaande lijsten kunnen resulteren in een verlaging van de huur tot maximaal 20% (categorie A), 30% (categorie B) en 40% (categorie C) van de maximaal toegestane huur van de woning (artikel 257 BW).

Categorie A

Zeer ernstige gebreken en tekortkomingen
 • Er is geen aansluiting op het openbaar riool of op een alternatief verwerkingssysteem voor huishoudelijke afvalstoffen.
 • Er is geen mogelijkheid tot toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht van de toiletruimte, het vertrek waarin de kookgelegenheid zich bevindt, het hoofdwoonvertrek, het slaapvertrek of de badruimte.
 • Er is geen daglichttoetreding in het hoofd woon- of slaapvertrek.
 • Er is in de woonruimte geen toiletruimte.
 • Er is in de woonruimte geen aparte badruimte.
 • Er is in de woonruimte geen aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel.
 • De toegang tot de woonruimte of de toegang van een op de gemeenschappelijke ruimte uitkomend vertrek van de woonruimte is niet afsluitbaar .
 • De woonruimte is, als gevolg van de toestand waarin de fundering, de muren, het dak, de trappen, de vloeren, de schoorstenen, de balkons, de galerijen of de balustrades zich bevinden, door het daarmee gepaard gaande gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de bewoners ongeschikt voor bewoning.

Categorie B

Ernstige gebreken en tekortkomingen
 • Op de woonruimte rust een aanschrijving tot het treffen van voorzieningen op grond van artikel 4, 1e lid, van de Woningwet, voor zover de aan de aanschrijving ten grondslag liggende gebreken of tekortkomingen het woongenot van de gehuurde woonruimte ernstig schaden, aan welke aanschrijving nog niet is voldaan.
 • Op de woonruimte rust een aanschrijving tot het treffen van verbeteringen op grond van artikel 15, 1e lid, of van ingrepen als bedoeld in artikel I5a, 1e lid, van de Woningwet, voor zover deze verbeteringen dan wel ingrepen nog niet zijn aangebracht.
 • In keuken, woon- of slaapvertrekken is als gevolg van de bouwkundige staat van de woonruimte sprake van condensatie, doorslaand of optrekkend vocht, waardoor zich zodanige schimmelvorming of houtrot in balken of vloerdelen voordoet, dat de bruikbaarheid van deze vertrekken ernstig is aangetast.
 • De bruikbaarheid van de woonruimte is ernstig belemmerd tengevolge van lekkage van de buitenschil van de woonruimte waardoor hemelwater de woonruimte binnendringt.
 • Vanwege de bouwkundige staat van het afvoerkanaal voor de hoofdverwarming is sprake van een zodanig gebrekkige afvoer van de rook- of verbrandingsgassen, dat de bewoonbaarheid van de woonruimte ernstig wordt geschaad.
 • Er is door verzakking een zodanige scheefstand van buitenmuren van de woning dan wel sprake van een zodanige helling van vloeren of van een zodanige toestand van plafonds of binnenwanden, dat de bewoonbaarheid van de woonruimte ernstig wordt geschaad.
 • Het rioleringssysteem functioneert niet of zodanig, dat bewoonbaarheid van de woonruimte ernstig wordt geschaad.Er treedt vanwege het feit dat de direct boven de bodem liggende vloer niet afsluit, een voortdurende en zodanige stankoverlast binnen de woonruimte op dat de bewoonbaarheid ernstig wordt geschaad.
 • Er is sprake van een zodanige cumulatie van onderhoudsgebreken, zoals: zeer slechte toestand van het buitenschilderwerk bij alle gevels, ernstige houtrot in kozijnen en ramen, slechte staat van voeg- en metselwerk van de gevels, ernstig kierende buitendeuren en -ramen en zeer slechte staat van het dak, goten, overstekken en schoorstenen, dat de bewoonbaarheid van de woonruimte ernstig wordt geschaad.

Categorie C

Overige ernstige gebreken en tekortkomingen
 • De woonruimte vertoont een gebrek dat of een tekortkoming die:
  • a) niet behoort tot de gebreken of tekortkomingen, bedoeld in de categorieën A en B, en
  • b) ernstig het woongenot schaadt, waarvan bijvoorbeeld sprake is bij
 • onvoldoende mogelijkheid tot ventilatie van toilet, kookgelegenheid, bad- of doucheruimte of woon- of slaapvertrek waardoor ernstige stank. en vochtoverlast ontstaat;
 • een verwarmingsinstallatie die onvoldoende warmteafgifte in een of meer verwarmde vertrekken van de woonruimte levert zodat adequate verwarming voor het gebruik waartoe dat vertrek of die vertrekken bestemd is of zijn, niet mogelijk is;
 • voortdurende ernstige geluidsoverlast van tot de woonruimte of het woongebouw behorende technische installaties;
 • ernstige lekkage in de woonruimte van aan- of afvoerleidingen van water;
 • onvoldoende daglichttoetreding in het hoofdwoonvertrek;
 • slechte staat van binnenmuren en plafonds in de vorm van ernstige scheurvorming of loslatend tot het gehuurde behorend pleisterwerk;
 • onvoldoende geluidsisolatie van woningscheidende binnenmuren, binnenwanden, vloeren of plafonds;
 • gevolgschade aan het gehuurde van een inmiddels opgeheven gebrek als bedoeld in deze bijlage, voor zover die het woongenot ernstig schaadt;
 • ernstige vocht- of schimmelplekken als gevolg van optrekkend of doorslaand vocht.

Kosten verhalen

Het is mogelijk om een gebrek te laten verhelpen en vervolgens de rekening voor de daarvoor gemaakte kosten neer te leggen bij de verhuurder. Het spreekt vanzelf dat de verhuurder wel eerst in de gelegenheid moet zijn gesteld om het gebrek zelf binnen een redelijke termijn te verhelpen. De kosten kunnen eventueel ook in mindering worden gebracht op de te betalen huur. Doe dit echter nooit zonder eerst juridisch advies te hebben ingewonnen. Let op: bewaar alle kwitanties zorgvuldig.

Het moment dat de huurverlaging ingaat.

Als het verzoek tot huurverlaging wordt ingediend bij de huurcommissie dan gaat de huurverlaging in vanaf de eerste van de maand nadat de huurder de gebreken schriftelijk heeft gemeld bij zijn verhuurder. De huurcommissie moet de huurverlaging wel redelijk vinden. De verhuurder moet het bedrag aan te veel ontvangen huur aan de huurder terugbetalen. De huurder moet zijn oude huur blijven betalen totdat de huurcommissie uitspraak heeft gedaan
© 2007 - 2020 Keijsersvdgooth, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Procedure klacht huurcommissieProcedure klacht huurcommissieU betaalt een te hoge huur, u hebt schimmel op de muur of er is sprake van slecht onderhoud. Als u een klacht of conflic…
Huurhuis, de meest gestelde vragenDe maandelijkse lasten van een huurhuis zijn onder andere afhankelijk van het woongenot van de woning. De huizen lijken…
Kale huur en servicekostenKale huur en servicekostenDe totale huurprijs van een kamer of woning bestaat uit twee delen: de kale huur en servicekosten. Voor de servicekosten…
Huurprijs online checkenElk jaar op 1 juli is het weer zover: de huren van de meeste woningen worden weer verhoogd. De minister geeft jaarlijks…

Wat is een MakelaarIedereen die een huis (of ander onroerend goed) wil kopen of verkopen, krijgt vroeg of laat te maken met een makelaar. N…

Reageer op het artikel "Onderhoudsverplichting verhuurder"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Joyce, 19-01-2019 06:58 #38
Hallo,
Ik huur een chalet. Nu merkte ik bijna direct aan het begin (september), dat er water bleef liggen naast de douchebak in de badkamer. De afzuiger in de badkamer werkt niet naar behoren
Er vallen zelfs druppels van naar beneden op mijn hoofd tijdens het douchen. Daarnaast blijft de douchekop dag en nacht lekken, ondanks dat er een nieuwe op zit. De boel is dus altijd nat en vochtig. Er ontstaat zelfs schimmel op de muur buiten de douchecabine.
Ik heb dit nu al maanden aangegeven. De verhuurder is komen kijken en vond dat ik maar een handdoek naast de douchecabine moest leggen, aan de druppels van de afzuiger kon hij niets aan doen en de douchekop lekte nauwelijks.
Nu heb ik het weer aangegeven. Hij vindt dat ik dit zelf moet repareren en als ik het er niet mee eens ben maar een andere woning moet zoeken va 1 maart. Volgens mij hoort dit bij woongenot en dus deels bij de verhuurder. En dreigen met uitzetting, terwijl ik netjes blijf is niet gegrond.

Herman de Winter, 18-10-2017 11:15 #37
Goedendag,
Aanstaande vrijdag gaan we samen met de huurmakelaar onze huurwoning afnemen. Ik weet nu al, dat er uit de dakgoot een stuk pijp steekt die niet is aangesloten op het riool middels een hemelwater afvoerbuis. Dit betekend, dat bij regenval het water zo de tuin in klettert. De groend en de tegels in de tuin zijn verzakt, waardoor je risico loopt je enkel te verzwikken als je er overheen loopt. Het tuinhek achter in de tuin is overwoekerd met planten. Op de grond aan de steegzijde is ook begroeiing, waardoor er zomers veel insecten in huizen met alle overlast vandien. de buitenmuur aan de tuinzijde is groen uitgeslagen van de nattigheid, alsmede de kozijnen zijn in slechte staat ivm de vochtigheid. De locatie van de woning is perfect, echter de staat van met name de achterkant van de woning is erbarmelijk slecht. Wat zijn mijn rechten als nieuwe bewoner? Wat is de waarde van zo'n woningmakelaar? Is hij alleen voor de afname van de woning, of bemiddelt hij of zij bij eventuele tekortkomingen aan de woning?

Sweets, 12-01-2017 15:28 #36
Wij hebben een huur huis hoekwoning uit 1981. Ik woon er net en de verhuurmakelaar heeft aangegeven dat de douche is gerenoveerd, maar nadat ik in het huis woon bleek het tochtig en koud, als ik stook op 19 graden in de maand december en januari voelt het gewoon koud aan, dus zet ik de termostaat op 21 waarop ik merk dat de CV blijft stoken, met als gevolg als ik inlog op Eneco een verbruik van 7 tot 9 euro per dag? Het tocht in huis, voelt vochtig en koud aan, en regelmatig lekkages vanuit radiatoren uit 1981 of buitenmuren die nat zijn en kapot met als gevolg vocht wat naar binnenloopt.
Onze woningstichting Woonbron in Rotterdam Zuid wil hier niets aan doen, en geeft aan dat er aan de buitenkant een likje verf komt met het groot onderhoud en er nieuw cement tussen de stenen komt. Binnen en isolatie gaan ze niks doen. Wat zijn mijn rechten? Slaapkamers hebben enkel glas en beneden dubbelglas uit 1981, kozijnen van buiten zijn rot en dit willen ze alleen schuren vullen en verfen.

Antwan, 29-12-2016 12:04 #35
Beste Jaap (J. V. D. Sande, 21-03-2016 11:00), ik hoop dat je dit leest!

Vind het vervelend voor je dat de verwarming niet geheel warm wordt in de woonkamer.
Ik ben een verwarming monteur en misschien heb ik de oplossing!

In het plaatsje Boxtel (brabant) staan flats die gebouwd zijn in de jaren 60. De verwarming is toen aangelegd
en daar was het zelfde probleem, dat de radiatoren maar voor de helft warm werden.
Wij zijn toen gaan kijken en voelen aan de buizen hoe dat kon, zo kwamen we erachter dat de aanvoer (warm)
en retour (kouder) leidingen zijn omgewisseld bij het aansluiten.
De fout zat hem in de hoofdleiding die vanaf de cv ketel weg liepen richting woon en slaapkamers.
Halverwege zijn de leidingen die naar de woonkamer gaan verwisseld.

Wanneer je verwarming is afgekoeld zet je deze aan, als de radiator vanaf de onderkant warm wordt, is er bij jou
het zelfde probleem. Bel dan de verhuurder en zeg dat je het probleem hebt gevonden en laat hem dit oplossen.

Hoop dat je hier wat mee kunt.

Mvg Antwan.

à vd Bol, 28-11-2016 21:03 #34
Is de verhuurder verplicht dubbelglas aan te brengen in mijn woning? De woning is al heel oud en alles is 2 of 3 mm glas, onder de voordeur zit een grote kier waar aardig de wind door waait. Al met al hoop stookkosten.

Johan Fy Spinnewijn, 16-11-2016 21:17 #33
Mijn verhuurder reageert niet betreffende vocht in de muren in de woonkamer en daardoor houtrot in de kozijnen. Ook grote scheuren in muren alsook neerstortend stucwerk. Meerdere malen hem hierop geattendeerd maar hij vindt het wel best zo. Dit kan toch niet?

Dianne, 11-11-2016 12:05 #32
Ik huur sinds mei 2015 een woning. Nu is er vanaf de dag dat ik het huur een verzakking in de dakgoot aan de achterkant van het huis. De stank is ondraaglijk, vergelijkbaar met kattenzeik. Daardoor kan ik nu dus de slaapkamers niet luchten, ramen en roosters kunnen niet open vanwege de stank. In het stilstaande water in de goot zitten dus muggenlarve waardoor mijn dochter van 2 ook gestoken is omdat ik toch even het raam open hebt gedaan. Met een allergische reactie toe in dr gezicht. Matrassen gaan zo dus ook schimmelen de vocht die je snachts produceer. Zijn de reparatiekosten voor mijn rekening of ligt dit voor rekening andere de woningbouw? Huizen zijn ook ruim 80jr oud en de woningbouw zegt dat dit komt omdat de huizen verzakt zijn?!

W. van Vessem, 26-03-2016 17:36 #31
Het dubbelglas in ons appartement staat er 34 jaar in maar in de slaapkamer staat enkelglas nu is het voorstel van de woonstichting de Leystromen om het glas te laten vervangen a 1.37 euro p/m p/maand mijn in ziens hoort dit bij groot onderhoud, wat vind uw.gr Wil

J. V. D. Sande, 21-03-2016 11:00 #30
Vraag: ik huur al jaren een woning, nu blijkt dat er al 8 jaar geleden is geconstateerd dat onze verwarming niet optimaal werkt.
De verhuurder heeft er naar gekeken maar vertelde mij dat hij niet kon geven wat ik vroeg namelijk de radiatoren in de kamer worden maar voor de helft warm. Dit komt omdat de Hr ketel niet genoeg druk kan opbouwen i v m de oude verwarming uit 1974.
Er is door verschillende bedrijven bewezen dat dit de oorzaak is en ik gebruik wel degelijk meer gas dan anders. De verhuurder stelde voor als ik het er niet mee eens ben dan moet ik maar gaan verhuizen. De verwarming ketel is er een van Agpo daar staat een levensduur op tussen de 12 en 15 jaar onze ketel is inmiddels 16 jaar en de monteur die langs is geweest verklaarde dat de verhuurder pas na 18 jaar de ketel zal vervangen. Ook vertelde hij me dat de stookkosten aan zienlijk gaan op lopen dit i v m slijtage.
Ook kwamen wij er achter dat er onder ons huis veel water staat ook daar kan de verhuurder niets aan doen. Wij weten het niet meer. Wie kan mij raad geven. gr jaap

Arend Jan Roze, 23-02-2016 17:26 #29
Een vraag: moet de verhuurder ook het huis opleveren met een afgewerkte vloer? Mijn schoonmoeder krijgt een woning toegewezen waarvan de bovenverdieping niet voorzien is van een afwerkvloer! Tevens zijn de muren afgetimmerd van ruwhouten balken waar maar aan één kant spaanplaat zit…

Danny, 15-10-2015 11:20 #28
Goedendag,
Ik had een vraag over de oprit. Die is aan het verzakken, sommige trottoir tegels liggen al scheef. Hoort de woningvereniging dit te maken of is dat voor onze rekening.
Alvast Bedankt grts danny

J. Temme, 29-09-2015 12:30 #27
Goedenmiddag, ik heb een vraag die ik hier niet terug kan vinden. Is een woningbouwvereniging verplicht lek dubbelglas te (laten) vervangen? Ik ben 1 maand geleden verhuisd, en kwam er gisteren achter dat tussen de dubbele ramen vuil zit, zichtbaar opgedroogde druppels, bovendien is het onderste gedeelte beslagen. M.i. treedt, afgezien van het feit dat het glas aan de zij- en onderkanten een soort matglas is, dus erg lelijk, bovendien staat de zon er tot de middag op, isolatie- cq warmteverlies op. Graag uw reactie.

R. Megens, 25-08-2015 20:31 #26
Goedendag.

Ik heb een vraag. Door een lekkage in mijn huurwoning moest mijn badkamervloer er uit. Helaas door fouten van hun onderaannemers meerdere keren. De laatste keer is de hele vloer opnieuw betegeld alleen heeft de tegelzetter geen schuine waterkering gemaakt bij de deur van de badkamer of geen drempel toegepast. Het water kon er dus zo uitlopen wat dus ook is gebeurd, hierdoor heb ik nog meer water in de wc op de bgg die eronder zit. Incl schimmel op de muur. Nu is mijn vraag. Is een tegelzetter 'wettelijk' verplicht om in een badkamer waar ook een wasmachine aansluiting is een waterkering toe te moeten passen? Dmv een drempel of schuine tegels oid? Ik hoop van u te horen.

Mvh

Coolen, 03-08-2015 16:47 #25
Ik wilde de ramen wassen en ging via 1 stap op verwarming op de vensterbank staan en toen lag ik met een 2 meter brede verwarming samen op de grond, hij was helemaal uit de muur gekomen, de huurbaas zei je moet niet op een verwarming gaan staan in zo een oud huis, voor wie is nu de rekening voor het te repareren?

Schepens Kelly, 04-03-2015 13:10 #24
De ramen in de woonkamer zijn door de verhuurder toe geschilderd, gaan niet meer open.
de woonkamer kan niet voldoende verlucht worden hier door.
wat kan ik er aan doen?
grt kelly

Van Ael, 12-02-2015 13:39 #23
Ik zit met vochtige muren en schimmel in slaapkamer en salon, is onder plat dak, mijn woning is achter mijn zaak. Heb verhuurder telefonisch op de hoogte gebracht, maar zegt dat ze het dak niet gaat laten maken want moet binnen half jaar of jaar geissoleerd worden. Heeft verhuurder het recht om mij zolang te laten zitten met schimmel en vocht?Zit al geruime tijd met gezondheidsproblemen waarvoor ik in behandeling ben. Als ik verdere stappen onderneem, kan verhuurder mij dan opzeggen? Mijn zaak is mijn broodwinning
Vriendelijke groeten,
Van Ael

Cobben, 12-01-2015 14:18 #22
Mijn duoblok is kapot. Hoort dit bij de huurbaas of bij mij?

Hermens, 23-12-2014 11:15 #21
Ik woon in een appartement 5 hoog en heb diverse ramen die niet open kunnen, kan die dus ook niet wassen. Is de verhuurder verplicht om dit te laten doen?

J. de Klerk, 18-11-2014 18:38 #20
Geachte Heer / Mevrouw,

Op 17 -11-2014 ontvang ik een brief met de mededeling dat Stadgenoot heeft besloten dat de dakgoot reiniging voor rekening van de huurder komt en niet meer als onderhoud van Stadgenoot. De beslissing welke door Stadgenoot genomen is op basis van dat alle laagbouw een gezinswoning dat Stadgenoot alle dakgoten boven de 2.75 meter zou schoonhouden.Stadgenoot heeft de lat echter nu op 6 meter gelegd en beoordeeld dat alles onder de 6 mater voor rekening van de huurder komt. Mijn vraag is kan Stadgenoot dat zo maar beslissen, ik ben 73 jaar en met mij nog meer oudere met een AOW wat zijn dit nou voor praktijken zo ga je toch niet met bestaande huurders om van de laagbouw. Mijn mening in deze is dat het voor nieuwe bewoners in het huur contract en daarbij behorende bijlage en regels moet komen te staan, en niet zo maar van de een op andere dag dat bij de zittende huurder neer moet leggen. Graag in deze mogelijk een antwoord van u zijde. met vriendelijke groet J.de klerk.

J. Smits, 15-11-2014 21:23 #19
Er gaat onderhoud plaatsvinden aan mijn woning gedurende 7 dagen kan ik niet koken, wassen, etc. keuken en badkamer niet gebruiken er is een wettelijke vergoeding voor onkosten, restaurant etc. met groeten j.smits

Ed Jussen, 06-04-2014 14:07 #18
Geachte heer, mevrouw. Ik huur een woning van woningbouwvereniging Zayaz. Sinds het onderhoudscontract voor de combiketels is overgegaan naar Kemkens, weigert deze in sommige woningen van het complex onderhoud uit te voeren omdat de ketels in het trappenhuis hangen. Men zegt dat de Arbo-wetgeving dit onderhoud niet toestaat. In sommige huizen wordt nu dus al 6 - 7 jaar geen onderhoud gedaan. Als ik Zayaz bel, verwijzen ze naar Kemkens en omgekeerd. In hoeverre kan ik de Zayaz verplichten alles te ondernemen om onderhoud mogelijk te maken?
Alvast bedankt.
Ed

Elise Embrechts, 26-11-2013 09:58 #17
Ik bewoon een zeer slecht geisoleerde huurwoning hoekhuis. energierekening is zo hoog dat ik elke maand structureel geld tekort kom om van te leven. Alles wat ik als huurder zelf kan bedenken heb ik allemaal gedaan, tochtstrips, folie achter verwarming, spaarlampen etc. Heb de woningbouwvereniging al jarenlang gevraagd hier iets aan te doen (bijv. voorzetmuur in wookamer ). tot dusver ben ik aan het lijntje gehouden met het antwoord, "dat bekijken we bij de renovatie", alleen die renovatie komt er niet. Een aantal jaren geleden toen een renovatie in een ver stadium was (en ook weer afgeblazen), bleek dat een voorzetmuur sowieso niet gehonoreerd zou worden en zelf mocht ik het ook niet doen ivm mogelijke schimmelvorming! Verder is het rioleringsstelsel van het huis niet optimaal. regelmatig verstoppingen gehad, zo ook de buren en benedenburen hebben regelmatig een ontstopper op visite. Nu komt er een brief binnen dat de woningbouwvereniging vindt dat we 60 cent per maand moeten betalen aan het "rioolfonds". Doen we dat niet dan komen de kosten voor eigen rekening!

wat moet ik doen om / bij wie kan ik aankloppen voor hulp om iets te ondernemen tegen bovenstaande probloemen.

Chrissy, 19-11-2013 10:57 #16
Geachte heer/ mevrouw,

5 jaar geleden trokken wij in een huurwoning, een eengezinswoning met bergzolder. Boven bevinden zich 3 slaapkamers voorzien van enkel glas en plafonds met gipsplaten. Beneden heeft alleen de grote raam aan de voorzijde van de huiskamer dubbel glas, en de benedenvloer is van hout. Sedert enkele maanden ontstaan er lichtbruine ronde plekjes op de plafonds van beide slaapkamers aan de achterzijde van het huis. Het breidt zich zeer snel uit, beide plafonds zitten helemaal vol. Onze ramen staan 24/7 op een kier, dus ook snachts. Als je over de plafonds wrijft, voelen ze nat aan op d'r plekjes. Ons huis had bij aanvang van de huur energieklasse E, De vorige bewoners hadden gaskachels, maar wij hebben centrale verwarming dmv hoogrendementsketel. Er heeft nog geen enkel onderhoud plaatsgevonden sinds wij de woning betraden, behalve jaarlijkse controle van de cv ketel en dakgootreiniging.
Mijn vraag is: is de verhuurder aansprakelijk voor het verlies van huisgenoot door de vochtretentie op de plafonds vanwege achterstallig onderhoud? En kunnen wij dubbele beglazing eisen? Wij hebben een kind met allergisch astma, en haar slaapkamer is een van de "aangedane"
kamers.

Bij voorbaat dank,

Chrissy

Francisca, 21-10-2013 20:22 #15
Wij huren ook een huis en er is enkel glas in alle vertrekken. Kun je als huurder eisen dat er dubbel glas geplaatst wordt? Het tocht namelijk best wel en ik ben nu al bang voor de jaarafrekening van Eneco :(

Is een verhuurder verplicht om dubbel glas te plaatsen? Want ik heb ze namelijk vandaag gebeld en ze zeggen dat ze het niet doen. Iets met geld ofzo ze doen het alleen nog maar bij grote projecten en niet bij één huis. Maar iedereen in mijn blok heeft al dubbel glas behalve wij omdat de vorige huurder het niet wou. Moeten wij hier nou onder lijden?

M.v.g.

Th Baars, 26-03-2013 17:33 #14
Is de verhuurder verplicht dubbelglas aan te brengen in mijn woning?

Ed, 02-02-2013 12:00 #13
Sinds november 2012 ben ik in een huurwoning van havensteder getrokken en ben toen achter gekomen dat er geen stroom staat in een stopcontactpunt in de woonkamer.
Ik ben sinds die tijd bezig om dit te laten maken.
Ze hebben een paar keer er naar laten kijken met eerst de optie om de vloer boven open te hakken om nieuwe bedraading te trekken.
Toen kwamen er weer 2 mensen en die zeiden dat ze met een kabel buiten op de muur met kabelgoot van een ander stopcontact ging aftappen.
Nu zeg de woningscorporatie dat de enige optie die hun uitvoeren is met de kabel buitenlangs op de muur met kabelgoot.Ik wil geen kabelgoot over mijn muur zien lopen.Kan iemand mij vertellen wat mijn rechten hierin zijn?

Groet, Ec

Elly Beentjes, 04-12-2012 14:23 #12
Het schoonhouden van de dakgoten, is dat een taak van de verhuurder of de huurder?
Ik woon (tijdelijk) in een woning die te koop is.

Fairouz, 25-05-2012 23:02 #11
Hallo
ik heb al vijf jaar stankoverlast in de badkamer en ander soort stank in de wc. er is een rooktest gedaan maar er is niets uit gekomen. de loodgieters vertelde me dat het in de badkamer om een vacuumeffect gaat en grond lucht in de wc. ik heb een huurhuis. ik wilde weten of de woningbouw verplicht is om jaarlijks de riolering te reinigen?

met vriendelijke groet
fay

J. Vlamings, 23-04-2012 06:55 #10
Vraag: komen de kosten van her jaarlijks onderhoudscontract CV-ketel voor rekening huurder of verhuurder?

J. Claessens, 22-02-2012 15:30 #9
Wij huren een restaurant van een VVE en schrokken ons helemaal dood toen wij de eindafrekening gas ontvingen over 2011.
Grotendeels is het restaurant uitgevoerd met grote puien ca. 15mtr lang, onderlangs 80cm enkele multieplex plaat, bovenlangs 1,20mtr enkel glas.
Kunnen wij de verhuurder ( welke het gas levert via tussenbemetering) verplichten de puien te laten vervangen door dubbel glas / geisoleerde puien?

Jules Coenen, 11-01-2012 21:03 #8
Is verhuurder wettelijk verplicht jaarlijks controle en schoonmaak/onderhoud van de CV- ketel uit te laten voeren of mag deze verplichting in een door de makelaar opgesteld huurkontrakt bij de huur worden gelegd? Dit nav recente CO incidenten met dodelijke afloop in Huizen.

Seyfi, 05-12-2011 11:33 #7
Mijn huurwoning is slecht geisoleerd en met name de slaapkamers waardoor het te koud is. Wie of waar kan ik wat inschakelen om dit te verhalen bij de verhuurder? Er is gewoon geen isolatie tussen de ruimte van het dak en binnenplaat (gewoon afgeschermd met hout).

Rini Raemaekers-Huijsmans, 20-09-2011 14:40 #6
Er is in onze huurwoning een houtkachel aanwezig. Voor wie zijn de kosten van het schoorsteenvegen? Huurder of verhuurder?

Karin, 18-09-2011 22:11 #5
Kort geleden heb ik het afschrift van het gas ontvangen. Hieruit kwam naar voren dat ik in slechts 4,5 mnd al 1140m3 had verbruikt. Dit was van februari tot juni waarin dus ook nog eens de warme voorjaarsmaanden zaten waarbij de verwarming niet is aan geweest. De ketel is behoorlijk op leeftijd, maar vertoond geen storingen. Daarnaast is de isoltie van de woning niet optimaal, alles is bijvoorbeeld nog enkel glas. In hoeverre is de verhuurder plichtig hierin actie te ondernemen, nieuwe zuinigere ketel of bijvoorbeeld plaatsen van voorzet ramen of isolatie?

Jochems, 19-06-2011 21:17 #4
Zijn kortgeleden verhuisd (huurwoning van woningstichting). In de badkamer is echter geen CV (zowel geen radiator als aansluiting ervoor. Is de verhuurder (anno 2011) niet verplicht hieraan (alsnog) te voldoen? Wie moet voor de kosten ervan opdraaien verhuurder of huurder? Gaarne uw reactie a.u.b.

Barry van der Toorn, 31-03-2011 13:48 #3
Ik heb veel geluidsoverlast wat van buiten komt. Kan ik van de verhuurder eisen, met betrekking tot het recht van woongenot, dat zij mij voorzien van dubbelglas?

Bernd Nijman, 01-03-2010 19:28 #2
Ook is dit bij ons het geval als ik onderstaande lees. Wij huren bij actys en ook deze woningen zijn rond de 30 jaar oud. Slechte isolatie, enkel glas in alle vertrekken. Kun je als huurder eisen dat er dubbel glas geplaatst wordt? In ieder geval voor de beneden verdieping? Als je bij wijze van in de woonkamer al staat te strijken is alles beslagen.

Welke mogelijkheden zijn er om dit aan te pakken?

vriendelijke groet Bernd Nijman

Joop H., 03-03-2008 20:40 #1
Onze wijk gaat men na 32 jaar, groot Onderhoud plegen:
Kozijnen worden gerepareerd met houtrotvuller, dubbel glas alleen op benedenverdieping, nieuwe dakgoten, waterslagen vervangen, meterkast nazien, nieuwe keuken badkamer toilet (waar nodig), geen HR ketel, geen afdoende isolatie, gasverbruik veel te hoog (door achterstallig onderhoud).

Wat kunnen wij er aan doen? Met de woningbouwvereniging valt niet te praten, die schuiven alles op… Verneem graag van u.

Met vriendelijke groet, L.Bekker

Infoteur: Keijsersvdgooth
Gepubliceerd: 20-02-2007
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Reacties: 38
Schrijf mee!